Тандем Димови – архитектурна изложба

04.12.2019-04.01.2020 в Дом на Архитекта, гр. Варна ще бъдат изложени 34 табла, представящи характерни проекти на архитектурния тандем арх. Енчо Димов и арх. Диана Димова, изработени през последните 45 години
(представените проекти са от периода 1974-2010).

Изложбата е подредена в хронологичен ред, при който ясно се очертават периодите на творческа работа и техника на представяне на архитектурните и градоустрйствени проекти не само в съвремието, но и в пред-дигиталната епоха. По забавен начин, чрез показаните проекти, са проследени промените, които настъпват със смяната на политическата система, а успоредно с това, и тоталната промяна в графичното изобразяване на сградите като резултат от въвеждането на КАД системите.

След дипломирането си във ВИАС през 1973 година двойката архитекти Диана и Енчо Димови са работили в началото на кариерата си в отдел Градоустройство на Териториалната проектантска организация във Варна. След началнте 6-7 години и спечелването на архитектурен конкурс се преместват в отдел за индивидуално проектиране на сгради в същата проектантска организация.
Това продължава до 1991 година когато започват дейността си като архитекти на свободна практика. Следва началната декада на прехода, който въведе в България пазарната икономика. Последните десет години на 20-ви век са изложени в отделна група пана, които показват изменения характер на архитектурните поръчки, променената тематиката на проектираните сгради и навлизането на нов тип инвеститори, непознати до тогава в архитектурната и строителна практика. Архитектурните задачи, възложени и решени през новия 21 век, демонстрират чрез архитектурните чертежи и визуализации, новата естетика на представяне на проектите и съвършено новата графика.
Групирането на проектите по периоди създава своеобразна история на работата на архитекта в България през последния почти половин век.